What this site is about?

The idea of this site came into existence because of many Ukrainian small business owners and entrepreneurs asking us to help them to find investors who could be interested in investing their funds in Ukrainian businesses.

We are not in investment, financial business. We are in marketing business. We help investors to find those seeking for investors, and we help those looking for investors to meet each other.

So, we collect information about investors from all over the world looking for opportunities to invest in Ukraine and post it on our web site to be available to Ukrainian business and entrepreneurs.

Also, we collect information about Ukrainian businesses and entrepreneurs looking for investors and post it on our web site to be available for potential investors.

We are focusing on helping Ukrainian small family owned businesses and sole proprietors - the segment of Ukrainian market that, as we believe, is much less corrupted than medium size businesses and large corporations. That's why actually it's very hard for them to find affordable loans and any kind of investments. 

*     *     *
Other pages will be available soon.

Про що цей сайт?

Ідея цього сайту з'явилася як наслідок того, що багато українських малих бізнесів і приватних підприємців просять у нас допомоги у пошукові інвесторів, які зацікавилися б інвестуванням своїх коштів в українські бізнеси.

Ми - не представляємо інвестиційний, фінансовий бізнес. Ми скорше займаємося маркетингом. Ми допомагаємо інвесторам знайти тих, хто шукає інвестиції, і ми допомагаємо тим, хто шукає інвесторів.

З цією метою ми збираємо інформацію про інвесторів з усього світу, які цікавляться можливостями інвестування в Україну, розміщувати її на нашому сайті, щоб зробити її доступною українським бізнесам і підпримцям.

Так само ми збираємо інформацію про українські бізнеси та підприємців шукають інвесторів і розміщувати її на нашому сайті, роблячи її доступною для потенційних інвесторів.

Ми зосереджуємо увагу на допомозі українським малим бізнесам, які належать родинам, та приватним підприємцям - сегментові українського ринку, який, на наше переконання, корумпований меншою мірою, ніж серднього розміру бізнеси й великі корпорації. Ось чому для них дуже важко знайти доступні кредити й будь-які інвестиції. 

*     *     *
Інші сторінки цього сайту будуть доступні пізніше.

Attention sponsors and investors seekers

Quite often and at regular intervals, we are targeted by those from Ukraine searching for grants, sponsorship and other types of project funding.

Our mailboxes are filled with short messages without accost and signatures, with some vague drafts of documents, pages and links to documents on the internet, etc.

Obviously, this stuff clogs inboxes of other individuals and entities in the Diaspora. Overall, this creates a picture of primitive begging, which makes a depressing impression on recipients and brings to seekers only disappointment.

In developed countries, there are many opportunities to find donors, sponsors, investors who are willing to sacrifice their money to a good cause or to invest their money in promising projects.

No one, however, will not even discuss a letter which does not meet the basic standards of ethical requirements for business correspondence, not to mention proper presentation of a project which a seeker hopes to find funding for.

In the civilized world, there is a standard (standardized) procedure for finding ways to implement the ideas and to find funding sources.

To have a matter discussed and resolved, a seeking party, in addition to detailed business letter, are needed:

(1) full (detailed) description of a project;

(2) business plan (fully phased implementation plan and cost estimates);

(3) applications (sample or trial version of the product, a summary of the project author/s/ creator/s/, the findings of two independent experts, etc.).

These documents should be written in the language of the country in which you are looking for a sponsor or investor.

Samples of these documents can be found on the Internet or in other media.

If the seeker is not able to prepare standard documents for the implementation of his ideas, this indicates that he/she is not serious person and his/her idea is nothing but a fiction. In this case there is nothing to discuss.

Organizations and businesses, we are connected to, do not act as any kind of sponsors or investors, but if the seeker observes an appropriate procedure, we can become a mediator and provide appropriate assistance in finding sponsors or investors. Terms and conditions of such assistance can be discussed having the named above documents in English on the desk.

Letters and documents can be sent here.

До уваги пошукачів спонсорів та інвесторів

Досить часто і з певною періодичністю до нас звертаються пошукачі грантів, спонсорської допомоги та інших видів фінансування різних проектів з Україні.

Наші поштові скриньки наповнюються короткими повідомленнями без звертань та підписів, чернетками якихось невиразних документів, посиланнями на сторінки й документи в інтернеті і т.ін.

Очевидно, цей мотлох засмічує поштові скриньки й інших фізичних та юридичних осіб у діаспорі. В цілому це створює картину примітивного жебрання, яке справляє гнітюче враження на адресатів, а пошукачам приносить лише розчарування.

У розвинутих країнах є безліч можливостей для того, щоб знайти грантодавців, спонсорів, інвесторів, які охоче пожертвують свої кошти на добру справу або інвестують свої гроші у перспективні проекти.

Ніхто, однак, не стане навіть обговорювати звернення, яке не відповідає елементарним нормам етики, вимогам до ділового листування, не кажучи вже про належну презентацію того, під що пошукач сподівається знайти фінансування.

В цивілізованому світі існує стандартна (стандартизована) процедура пошуку способів реалізації ідеї й джерел фінансування.

Для обговорення питання, у  вирішенні якого пошукач зацікавлений, крім докладного ділового листа, потрібні:

(1) повний (детальний) опис проекту;

(2) бізнес-план (повний поетапний план реалізації проекту й кошторис витрат);

(3) додатки (зразок або пробний варіант продукту, резюме автора/ів/ проекту, висновки двох незалежних експертів тощо).

Ці документи мають бути написані мовою країни, в якій ви шукаєте спонсора або інвестора.

Зразки цих документів можна вигуглити в інтернеті або знайти в інших ресурсах.

Якщо пошукач не спроможний підготувати стандартні документи для реалізації своєї ідеї, це свідчить про те, що він/вона - несерйозна людина, а його/її ідея - фікція. У такому разі тут немає чого обговорювати.

Організації й бізнеси, до яких ми маємо відношення, не виступають ні спонсорами, ні інвесторами, але за додержання пошукачем належної процедури ми можемо виступити в ролі посередника й надати відповідну допомогу у пошукові спонсора або інвестора. Умови надання такої допомоги можна обговорити при наявності перелічених вище документів англійською мовою.

Листи та документи можна переслати сюди.

 

      Contact Us |
      Зв'яжіться з нами

      Tell Us About Yourself | Розкажіть нам про себе